Samundary

Campus Address: Main Faisalabad – Samundari Road near Teen Pullian Stop
Campus City: Samundary
Telephone: 041-3422100
Email: