Rahim Yar Khan

Campus Address: Khan Pur Road
Campus City: Rahim Yar Khan
Telephone: 068-5888411-13,068-5888411-13
Email: principal.rahimyar@cps.ucp.edu.pk
Fax: 068-5888477