Rahim Yar Khan

Campus Address:Khan Pur Road
Campus City:Rahim Yar Khan
Telephone:068-5888411-13,068-5888411-13
Email:principal.rahimyar@cps.ucp.edu.pk
Fax:068-5888477
Apply Now
X